Contacta'ns

    Camins

    Un dels serveis que ens diferencia de la resta són totes aquelles feines que provenen de camins. Realitzem obertures de nous camins, eixamplament de camins existents i millores puntuals de traçats.

    Dins de la complexitat de feines que portem a cap dins d’aquest servei hi trobem l’execució d’obres de drenatge i obertura de cunetes, neteja d’aquestes i realització de cunetes revestides amb formigó. També fem repàs amb motoanivelladora de pistes i camins forestals, amb compactació i engraellat, afermat de camins amb tot-u i pavimentació de camins o carreteres amb aglomerat o formigó.